Beleidsplan en doelstelling

tekst

Doelstelling
De Keramiekstichting Smeele Van der Meulen heeft ten doel het stimuleren van de historische belangstelling voor en onderzoek naar in Nederland geproduceerd aardewerk, met inbegrip van de importwaren die het Nederlands fabricaat hebben aangevuld. De stichting tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen van onderzoeken en publicaties, het organiseren van studiedagen en tentoonstellingen en het verzorgen van een passende bestemming voor de keramiekcollectie Smeele Van der Meulen met bijbehorende documentatie.

Beleidsplan
Het beleid van de Keramiekstichting Smeele Van der Meulen is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Deze missie wordt waargemaakt door een breed scala aan activiteiten, zowel regionaal/lokaal als landelijk: 

  • het financieel ondersteunen van publicaties, onderzoeken en andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen;
  • het organiseren van symposia en expertmeetings;
  • het verzorgen van een passende bestemming voor de keramiekcollectie Smeele Van der Meulen.

Het bestuur vergadert tenminste 2 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt besloten over de aanvragen voor een bijdrage. 

Financiële basis
De Stichting Smeele Van der Meulen is een vermogensstichting en heeft geen winstoogmerk en is niet actief in het werven van gelden. Het dagelijks beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door de penningmeester. De penningmeester legt op iedere bestuursvergadering verantwoording af voor het gevoerde beheer. Jaarlijks wordt ten behoeve van de financiële verantwoording een intern jaarverslag opgesteld.

Beloningsbeleid            
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk, maar kunnen wel in aanmerking komen voor een vacatievergoeding. Voor elke bijgewoonde vergadering en werkelijk gemaakte onkosten kunnen zij een declaratie indienen. De vacatievergoeding is niet hoger dan de vergoeding per vergadering zoals vastgesteld in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (staatsblad 2009, nr. 50).

Publicatie
Voor een bredere bekendheid van de stichting wordt een website onderhouden, waar alle relevante informatie over de stichting en het doen van een aanvraag te vinden is. Periodiek wordt deze website geactualiseerd, mede op de punten waaraan voldaan moet worden als ANBI. Actieve werving voor het doen aanvragen vindt niet plaats.

Collectie
In de stichting is een omvangrijke verzameling gebruiksaardewerk ingebracht waarvoor een passende, liefst museale bestemming moet worden gezocht. Aan een eventuele overdracht van de collectie worden geen financiële voorwaarden gesteld, wanneer overeenstemming tussen betrokken partijen wordt bereikt. Een deel van het vermogen van de stichting is gereserveerd voor het conserveren en de inventarisatie.

Het beleidsplan vastgesteld voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 en zal uiterlijk 31 december 2024 worden herijkt of zoveel eerder als de noodzaak daartoe is.

Financieel Jaaroverzicht

Baten en Lasten.pdf